Darshan on Akshaya Tritiya April 29, 2017


The altar at Vrindavan Chandrodaya Mandir