Sri Radhashtami Special Darshan on Sep 6, 2019


The altar at Vrindavan Chandrodaya Mandir