Social Services

Gau Seva
16,000.00 /-

Sadhu Seva
1,999.00 /-

Hospital Feeding
1,65,000.00 /-